אמת ואמונה

הרב יצחק שמואל רוזנבלט שליט"א / רב הארגון

פעמים אנו פוגשים עצמנו נמצאים בתוך ניסיונות לא צפויים מראש. מאמינים אנו כי הכל נכתב בר"ה ונחתם ביוה"כ. בכל פעם כשעומדים בזמנים האלו ששערי שמים נפתחים, אנו מחפשים איזה דבר בו נוכל להתחזק בו לרצות פני עליון. והאמת כי יש הרבה דברים טובים בהם ניתן להתחזק, אבל החיזוק הטוב ביותר הוא בשורש נפש האדם, בדברים שהוא נפגש עמהם בכל יום ושעה, והם האמת והאמונה. לכל אחד יש את האמת שלו ואת האמונה בחיים עליה הוא מתבסס. צריכים לזכור שזו האמונה שלו מזוית הראיה שלו. לא תמיד היא תואמת את המצב האמתי בו היו רוצים משמים שנראה ונשפוט. האמונה מזוית עינו של אדם יוצרת מציאות שאותה הוא רוצה לראות לשמוע ולהכיר, לפי נגעי לבבו הוא. אך היא מוליכה אותו שולל כיון שזו אמת רגשית, היא באה ממקום מלא סערות של רגש המסמאות את עינו של האדם.
ובאמת האדם צריך לדעת מהי האמת של הקב"ה כי יש ב' מדרגות: האחת – אמת, השנית – אמונה. אמונה פירושה שאינו מאמין עדיין באמת לאמיתו, שלא ראה עדיין את הדבר בעיניו, רק שהולך בדרך אמונה ומבקש להאמין. אמת הוא דבר שכבר נתאמת אצלו בראיה גמורה בלי שום ספק, והוסרו המסכים המבדילים 1. אלא שהאמת נסתרת בגלות, והעצה – ע"י אמונה! – שהיא פתח ושער לאמת. ובאמת כל ההסתר הוא כדי לברר את מידת האמונה, כי בהתגלות האמת לא שייך אמונה. ונמצא שורש ההסתר ע"י אמונה. וממילא גם האמונה היא המפתח לגאולה 2.

כשיש אמונה אין גלות
הכלל הוא, שכל דבר שמכסה את הקדושה מהווה לכך שיש ביכולת האדם להמשיכו אל הקדושה. והכל תלוי באמונת ישראל. וכשיש אמונה כראוי כמעט אין גלות. כי באמת בכל מקום יש השגחת השי"ת ורצונו בלבד. רק בגלות אין ניכרת האמת וצריכין להשיגה ע"י אמונה, והאור בא ע"י החושך, שאנו מאמינים גם כשעדיין לא נגלה האמת )ואמונתך בלילות(. וע"י האמונה משיגין האמת 3.
האמונה מועילה נגד הסט"א
כי ניתן הבחירה וכח לסט"א כמ"ש 'כי אני הכבדתי'. והעצה ע"י אמונה באמת לידע כי כח כל המיצר הוא רק מאתו ית', ועי"ז מתבטל המיצר. וזשה"כ, 'למען תספר'. שתהיה האמונה מאירה בלב האדם כאבן ספיר. כי כך עשה השי"ת שיוכלו לבוא אל האמת רק ע"י אמונה 4. ו"רק" פי' להיות נמשך באמונה אחר הנהגות הבורא ]כמו אומן את הדסה, לשון הנהגה[ 5.
אמת זה גם בתנועות האדם
וכשהאמת היא עם האמונה, אז האמונה נעשית חוק ולא יעבור, שכל עוד שיש באדם איזה שקר באיזה מידה או בדיבור או באיזה תנועה, אינו יכול להשיג את האמונה על בוריה, וצריך להסיר ולבער מלבו כל בחינת שקר שיש בו, וכל המסכים המבדילים בינו לבין קונו, ולתקן כל מידותיו שיהיו בלי שום פניה דקה מן הדקה – ואז יבוא לידי האמונה 6.
האמונה מחזקת את לב האדם
ומובא בשם הרב הקדוש מנשכיז זצוק"ל, שעל ידי האמונה יוכל האדם להחיות מתים ולהפוך כסף לזהב, ולשנות כל דרכי הטבע. וגם מי שיש לו אמונה האמתית – אינו מתיירא משום דבר, ולא יזיקנו שום דבר. ואמונה הוא לשון אמון, כמו )משלי ח' ל'( וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן – שהוא לשון המשכה, שעל ידי האמונה – האדם ממשיך עליו נועם אור אלוקותו יתברך. ועל ידי ידיעה זו, שבאמת אין עוד מלבדו, וכל העוה"ז מסתיר את אמתותו ית׳ משום שהעולם הזה והוא שקר. ממילא גם בעולם הזה אינו דבוק בשקר, וזהו פנימיות האמת בעולם הזה 7.
1 מנחם ציון )להרה"ק רבי מנחם מענדל מרימנוב זי"ע פרשת בשלח(. 2 שפת אמת )בראשית פרשת ויחי(. 3 שפת אמת )שמות פרשת שמות(. 4 שפת אמת )שמות פרשת בא(. 5 שפת אמת )שמות פרשת בשלח(. 6 מאור ושמש )דברים רמזי יום א' של סוכות( 7 צדקת הצדיק )להגה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע אות רנט(.

פעמים אנו פוגשים עצמנו נמצאים בתוך ניסיונות לא צפויים מראש. מאמינים אנו כי הכל נכתב בר"ה ונחתם ביוה"כ. בכל פעם כשעומדים בזמנים האלו ששערי שמים נפתחים, אנו מחפשים איזה דבר בו נוכל להתחזק בו לרצות פני עליון. והאמת כי יש הרבה דברים טובים בהם ניתן להתחזק, אבל החיזוק הטוב ביותר הוא בשורש נפש האדם, בדברים שהוא נפגש עמהם בכל יום ושעה, והם האמת והאמונה. לכל אחד יש את האמת שלו ואת האמונה בחיים עליה הוא מתבסס. צריכים לזכור שזו האמונה שלו מזוית הראיה שלו. לא תמיד היא תואמת את המצב האמתי בו היו רוצים משמים שנראה ונשפוט. האמונה מזוית עינו של אדם יוצרת מציאות שאותה הוא רוצה לראות לשמוע ולהכיר, לפי נגעי לבבו הוא. אך היא מוליכה אותו שולל כיון שזו אמת רגשית, היא באה ממקום מלא סערות של רגש המסמאות את עינו של האדם.
ובאמת האדם צריך לדעת מהי האמת של הקב"ה כי יש ב' מדרגות: האחת – אמת, השנית – אמונה. אמונה פירושה שאינו מאמין עדיין באמת לאמיתו, שלא ראה עדיין את הדבר בעיניו, רק שהולך בדרך אמונה ומבקש להאמין. אמת הוא דבר שכבר נתאמת אצלו בראיה גמורה בלי שום ספק, והוסרו המסכים המבדילים 1. אלא שהאמת נסתרת בגלות, והעצה – ע"י אמונה! – שהיא פתח ושער לאמת. ובאמת כל ההסתר הוא כדי לברר את מידת האמונה, כי בהתגלות האמת לא שייך אמונה. ונמצא שורש ההסתר ע"י אמונה. וממילא גם האמונה היא המפתח לגאולה 2.

כשיש אמונה אין גלות
הכלל הוא, שכל דבר שמכסה את הקדושה מהווה לכך שיש ביכולת האדם להמשיכו אל הקדושה. והכל תלוי באמונת ישראל. וכשיש אמונה כראוי כמעט אין גלות. כי באמת בכל מקום יש השגחת השי"ת ורצונו בלבד. רק בגלות אין ניכרת האמת וצריכין להשיגה ע"י אמונה, והאור בא ע"י החושך, שאנו מאמינים גם כשעדיין לא נגלה האמת )ואמונתך בלילות(. וע"י האמונה משיגין האמת 3.
האמונה מועילה נגד הסט"א
כי ניתן הבחירה וכח לסט"א כמ"ש 'כי אני הכבדתי'. והעצה ע"י אמונה באמת לידע כי כח כל המיצר הוא רק מאתו ית', ועי"ז מתבטל המיצר. וזשה"כ, 'למען תספר'. שתהיה האמונה מאירה בלב האדם כאבן ספיר. כי כך עשה השי"ת שיוכלו לבוא אל האמת רק ע"י אמונה 4. ו"רק" פי' להיות נמשך באמונה אחר הנהגות הבורא ]כמו אומן את הדסה, לשון הנהגה[ 5.
אמת זה גם בתנועות האדם
וכשהאמת היא עם האמונה, אז האמונה נעשית חוק ולא יעבור, שכל עוד שיש באדם איזה שקר באיזה מידה או בדיבור או באיזה תנועה, אינו יכול להשיג את האמונה על בוריה, וצריך להסיר ולבער מלבו כל בחינת שקר שיש בו, וכל המסכים המבדילים בינו לבין קונו, ולתקן כל מידותיו שיהיו בלי שום פניה דקה מן הדקה – ואז יבוא לידי האמונה 6.
האמונה מחזקת את לב האדם
ומובא בשם הרב הקדוש מנשכיז זצוק"ל, שעל ידי האמונה יוכל האדם להחיות מתים ולהפוך כסף לזהב, ולשנות כל דרכי הטבע. וגם מי שיש לו אמונה האמתית – אינו מתיירא משום דבר, ולא יזיקנו שום דבר. ואמונה הוא לשון אמון, כמו )משלי ח' ל'( וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן – שהוא לשון המשכה, שעל ידי האמונה – האדם ממשיך עליו נועם אור אלוקותו יתברך. ועל ידי ידיעה זו, שבאמת אין עוד מלבדו, וכל העוה"ז מסתיר את אמתותו ית׳ משום שהעולם הזה והוא שקר. ממילא גם בעולם הזה אינו דבוק בשקר, וזהו פנימיות האמת בעולם הזה 7.
1 מנחם ציון )להרה"ק רבי מנחם מענדל מרימנוב זי"ע פרשת בשלח(. 2 שפת אמת )בראשית פרשת ויחי(. 3 שפת אמת )שמות פרשת שמות(. 4 שפת אמת )שמות פרשת בא(. 5 שפת אמת )שמות פרשת בשלח(. 6 מאור ושמש )דברים רמזי יום א' של סוכות( 7 צדקת הצדיק )להגה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע אות רנט(.

מאמרים נוספים

נתיב האב -שיטה לחיים

הרבנית מטריסק מטפלת בשיטת 'נתיב האב'
שופעת מילים חמות על השיטה ומברכת את הרגע בו
התחילה לעסוק בתחום.

הצומח והאדם

ישנם הורים הסבורים כי יטו את לב צאצאיהם אל
קיום המצות ע"י שיעירו להם וילמדו אותם ויסדרו
לפניהם הנהגות וכו',

גבולות שם בארץ

בס"ד עומדים אנו בפתחו של בין הזמנים – הנקרא בפי ההמון 'חופש'. להבין את ענין הגבולות
שצריך לשים בכל ענין שעושים,

עבור למעלה